Przejdź bezpośrednio do treści strony

Hunnebeck Polska Sp. z o.o. | Informacja o ochronie danych osobowych

Data privacy notice

Polityka prywatności

Nasze dane kontaktowe jako administratora:
Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80
40885 Ratingen, Germany
Tel.: +49 21 02 937 – 1
Fax: +49 21 02 37 651
Email: info_de@huennebeck.com

Stan: Wrzesień 2022

Cieszymy się z wizyty na naszej stronie internetowej products.huennebeck.com oraz zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych osobowych użytkowników jak np. data urodzenia, imię i nazwisko, nr telefonu, adres itp. ma dla nas priorytetowe znaczenie.

Celem polityki prywatności jest informowanie użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych gromadzonych w czasie ich wizyty na stronie. Nasze procedury z zakresu ochrony danych są zgodne z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO). Poniższa polityka prywatności służy spełnieniu obowiązków informowania wynikających z RODO. Są one zawarte np. w art. 13 oraz art. 14 i nast. RODO.

Administrator
Administratorem w myśl art. 4 nr 7 RODO jest podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
W odniesieniu do naszej strony internetowej administratorem jest:

Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80
40885 Ratingen, Germany
Email: Info_de@huennebeck.com
Tel.: +49 2102 937-1

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych w myśl art. 37 RODO. Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się, korzystając z poniższych danych:

Rehhecke 80
40885 Ratingen, Germany
Email: Info_de@huennebeck.com

Udostępnianie strony internetowej oraz wytwarzanie plików dziennika
Z chwilą każdego otwarcia naszej strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje dotyczące urządzenia, na którym dokonywane jest otwieranie (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie się je przetwarza?

(1) Informacje o typie przeglądarki oraz wykorzystywanej wersji;
(2) System operacyjny urządzenia, na którym dokonywane jest otwieranie;
(3) Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp;
(4) Adres IP urządzenia, na którym dokonywane jest otwieranie;
(5) Data i godzina dostępu;
(6) Strony internetowe i zasoby (obrazy, pliki, dalsze treści stron), które były otwierane na naszej stronie internetowej;
(7) Strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową (referrer tracking);
(8) Komunikat, czy otwarcie przebiegło pomyślnie;
(9) Ilość przekazanych danych

Te dane są zapisywane w plikach dziennika naszego systemu. Zapisywanie tych danych wraz z danymi osobowymi konkretnego użytkownika nie ma miejsca, wobec czego nie jest dokonywana identyfikacja poszczególnych osób odwiedzających stronę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu uzyskania celów opisanych poniżej.

Cel przetwarzania danych
Tymczasowe (zautomatyzowane) zapisywanie danych jest niezbędne dla przebiegu wizyty na stronie internetowej, aby umożliwić udostępnienie strony internetowej. Zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane ponadto w celu utrzymania kompatybilności naszej strony internetowej dla możliwie wszystkich użytkowników oraz w celu zwalczania nadużyć i usuwania usterek. W tym celu niezbędne jest rejestrowanie danych technicznych komputera, z którego dokonywane jest otwieranie, aby dzięki temu móc możliwie szybko reagować na błędy w wyświetlaniu, ataki na nasze systemy IT i/lub błędy w działaniu naszej strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do generalnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Usunięcie wyżej wymienionych danych technicznych jest dokonywane, gdy przestają być one potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich odwiedzających, najpóźniej jednak 3 miesiące po otwarciu naszej strony internetowej.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu i zażądania usunięcia
Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO oraz zażądać usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO. Poniżej w tekście niniejszej polityki prywatności dostępne są informacje o prawach przysługujących użytkownikowi oraz o możliwościach korzystania z tych praw.

Szczególne funkcje strony internetowej
Nasza strona zapewnia użytkownikowi różne funkcje, podczas korzystania z których gromadzimy, przetwarzamy i zapisujemy dane osobowe użytkownika. Poniżej objaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

Formularz kontaktowy (formularze kontaktowe)

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie się je przetwarza?
 • Dane wprowadzane przez użytkownika do naszych formularzy kontaktowych, wpisywane w masce wprowadzania danego formularza kontaktowego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda przez jednoznacznie potwierdzające działanie, względnie postępowanie)
 • Cel przetwarzania danych
 • Dane pobrane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, względnie naszych formularzy kontaktowych, będziemy wykorzystywać tylko do zajmowania się konkretnym zgłoszeniem, które wpłynie do nas poprzez formularz kontaktowy. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że w celu odniesienia się do jego zgłoszenia możemy w pewnych okolicznościach wysyłać mu także wiadomości e-mail na podany adres. Ma to na celu możliwość przesłania do użytkownika potwierdzenia, że jego zgłoszenie zostało nam poprawnie przekazane. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do wysłania takiej wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Taka wiadomość jest wysyłana jedynie w celu poinformowania użytkownika.
 • Okres przechowywania danych
 • Po rozpatrzeniu zapytania zgromadzone dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że obowiązują ustawowe okresy przechowywania takich danych.
 • Możliwość cofnięcia zgody oraz zażądania usunięcia danych
 • Możliwości cofnięcia zgody oraz zażądania usunięcia danych opierają się na opisanych poniżej w niniejszej polityce prywatności ogólnych regulacjach dotyczących cofnięcia zgody oraz zażądania usunięcia danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Wymagalność podania danych osobowych
 • Korzystanie z formularzy kontaktowych odbywa się na zasadzie dobrowolności i nie jest wymagane ani na podstawie umowy ani na mocy przepisów prawa. Użytkownik nie ma obowiązku nawiązywania z nami kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, lecz może skorzystać również z innych możliwości kontaktu wskazanych na naszej stronie internetowej. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z naszego formularza kontaktowego, musi wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Jeżeli użytkownik nie poda w formularzu kontaktowym niezbędnych danych, wówczas albo nie będzie mógł wysłać zgłoszenia albo my nie będziemy mogli odnieść się do zgłoszenia.

Google Tag Manager

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie się je przetwarza?
Na naszej stronie korzystamy z serwisu przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Tag Manager). Google Tag Manager zapewnia platformę techniczną pozwalającą realizować usługi internetowe oraz programy webtrackingowe za pomocą tzw. „tagów” i zarządzać nimi w sposób powiązany. Google Tag Manager zapisuje w związku z tym pliki cookie na komputerze użytkownika i analizuje zachowanie użytkownika w Internecie (tzw. „tracking”), jeżeli wykorzystywane są narzędzia webtrackingowe za pomocą Google Tag Manager. Te dane wysłane przez tagi włączone pojedynczo w Google Tag Manager są zestawiane, zapisywane i przetwarzane przez Google Tag Manager na jednolitym interfejsie użytkownika. Wszystkie włączone „tagi” zostaną raz jeszcze odrębnie wyszczególnione w niniejszej polityce prywatności. Bliższe informacje dotyczące ochrony danych narzędzi włączonych w Google Tag Manager są dostępne w stosownej sekcji niniejszej polityki prywatności. W ramach korzystania z naszej strony internetowej przy aktywowanym włączeniu tagów przez Google Tag Manager na serwer przedsiębiorstwa Google Ireland Limited przekazywane są przy tym dane, w szczególności adres IP użytkownika oraz jego aktywności, i przetwarzane oraz przechowywane poza Unią Europejską, np. w USA. Komisja Europejska stwierdziła, że w USA może być zapewniony stosowny stopień ochrony, jeżeli przedsiębiorstwo przetwarzające poddało się wymogom umowy US-EU Privacy Shield i eksport danych do USA został tą drogą ukształtowany jako dopuszczalny. Jest tak w przypadku Google Ireland Limited. W odniesieniu do serwisów internetowych włączonych za pośrednictwem Google Tag Manager obowiązują regulacje zawarte w stosownej sekcji niniejszej polityki prywatności. Narzędzia trackingowe wykorzystywane w Google Tag Manager dzięki anonimizacji IP kodu źródłowego zapewniają, że adres IP jest anonimizowany przez Google Tag Manager przed przeniesieniem. Przy tym Google Tag Manager ma możliwość wyłącznie zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. IP masking).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi zgoda użytkownika wyrażona w naszym banerze informacyjnym dotyczącym wykorzystywania plików cookie oraz webtrackingu (zgoda przez jednoznacznie potwierdzające działanie, względnie postępowanie).

Cel przetwarzania danych
Z naszego upoważnienia Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane za pośrednictwem Google Tag Manager, aby dokonywać analizy wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej, zbierać raporty o aktywnościach na stronie internetowej oraz świadczyć względem nas usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz korzystaniem z Internetu.

Okres przechowywania danych
Google będzie przechowywać dane istotne dla funkcjonowania Google Tag Manager dopóty, dopóki będzie to niezbędne do realizacji zamówionego serwisu internetowego. Gromadzenie danych i ich zapisywanie odbywa się w sposób zanonimizowany. Jeżeli mimo to możliwe będzie odniesienie do konkretnej osoby, dane zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie dotyczą ich żadne ustawowe obowiązki przechowywania. W każdym razie usunięcie nastąpi po ustaniu obowiązku przechowywania.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu i zażądania usunięcia
Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przekazywanie Google danych osobowych (w szczególności adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce, instalując bloker skryptu w swojej przeglądarce lub aktywując ustawienie „Do Not Track” w swojej przeglądarce. Ponadto użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie danych wytwarzanych przez pliki cookie Google i odniesionych do korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) względem Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google są dostępne na stronie policies.google.com/privacy.

Google Analytics
Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie korzystamy z serwisu webtrackingowego przedsiębiorstwa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google Analytics). Google Analytics wykorzystuje w ramach webtrackingowych plików cookie, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej oraz zachowania użytkownika w Internecie (tzw. tracking). Dokonujemy tej analizy na podstawie serwisu trackingowego Google Analytics, aby stale optymalizować naszą ofertę internetową i uczynić ją bardziej dostępną. W ramach korzystania z naszej strony internetowej do serwera przedsiębiorstwa Google Ireland Limited przenoszone są przy tym dane, w szczególności adres IP użytkownika oraz jego aktywności. Dokonujemy tej analizy na podstawie serwisu trackingowego Google, aby stale optymalizować naszą ofertę internetową i uczynić ją bardziej dostępną. Potrzebujemy również webtrackingu ze względów bezpieczeństwa. Webtracking pozwala nam śledzić, czy podmioty zewnętrzne atakują naszą stronę internetową. Dzięki informacjom z systemu webtrackingowego jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania zaradcze oraz chronić przetworzone przez nas dane osobowe przed takimi cyberatakami. Dzięki aktywowaniu anonimizacji IP w ramach kodu trackingowego Google Analytics tej strony internetowej adres IP użytkownika jest anonimizowany przed przeniesieniem przez Google Analytics. Ta strona internetowa wykorzystuje kod trackingowy Google Analytics rozszerzony o operator gat._anonymizeIp();, aby umożliwić tylko zanonimizowane rejestrowanie adresów IP (tzw. IP masking).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO stanowi zgoda użytkownika wyrażona w naszym banerze informacyjnym dotyczącym wykorzystywania plików cookie oraz webtrackingu (zgoda przez jednoznacznie potwierdzające działanie, względnie postępowanie).

Cel przetwarzania danych
Z naszego upoważnienia Google będzie wykorzystywać te informacje, aby dokonywać analizy wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej, zbierać raporty o aktywnościach na stronie internetowej oraz świadczyć względem nas usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz korzystaniem z Internetu. Potrzebujemy również webtrackingu ze względów bezpieczeństwa. Webtracking pozwala nam śledzić, czy podmioty zewnętrzne atakują naszą stronę internetową. Dzięki informacjom z systemu webtrackingowego jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania zaradcze oraz chronić przetworzone przez nas dane osobowe przed takimi cyberatakami.

Okres przechowywania danych
Google będzie przechowywać dane istotne dla udostępniania webtrackingu dopóty, dopóki będzie to niezbędne do realizacji zamówionego serwisu internetowego. Gromadzenie danych i ich zapisywanie odbywa się w sposób zanonimizowany. Jeżeli mimo to możliwe będzie odniesienie do konkretnej osoby, dane zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie dotyczą ich żadne ustawowe obowiązki przechowywania. W każdym razie usunięcie nastąpi po ustaniu obowiązku przechowywania.

Możliwości wyrażenia sprzeciwu i zażądania usunięcia
Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przekazywanie Google danych osobowych (w szczególności adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce lub aktywując ustawienie „Do Not Track” w swojej przeglądarce. Ponadto użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie danych wytwarzanych przez pliki cookie Google i odniesionych do korzystania przez użytkownika ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) względem Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Google są dostępne na stronie policies.google.com/privacy.

Włączenie zewnętrznych serwisów internetowych oraz przetwarzanie danych poza UE
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy aktywne treści oferentów zewnętrznych, tzw. serwisów internetowych. Poprzez otwieranie naszej strony internetowej oferenci zewnętrzni otrzymują ewentualnie informacje osobowe o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej. Przy tym możliwe jest ewentualne przetwarzanie danych poza UE. Użytkownik może to uniemożliwić, instalując odpowiednią wtyczkę przeglądarki lub dezaktywując wykonanie skryptów w swojej przeglądarce. Może to spowodować ograniczenia funkcjonalności na odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych.
Korzystamy z poniższych zewnętrznych serwisów internetowych:

Doubleclick
Na naszej stronie wykorzystywany jest serwis internetowy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Doubleclick). Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W związku z tym przeglądarka użytkownika będzie ewentualnie przekazywać Doubleclick dane osobowe. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na bezbłędnym funkcjonowaniu strony internetowej. Usunięcie danych nastąpi z chwilą ustania celu ich gromadzenia. Dalsze informacje o postępowaniu z przeniesionymi danymi są dostępne w polityce prywatności Doubleclick: policies.google.com/privacy

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie jego danych przez Doubleclick, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce lub instalując bloker skryptu w swojej przeglądarce.

Google
Na naszej stronie wykorzystywany jest serwis internetowy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Google). Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W związku z tym przeglądarka użytkownika będzie ewentualnie przekazywać Google dane osobowe. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na bezbłędnym funkcjonowaniu strony internetowej. Usunięcie danych nastąpi z chwilą ustania celu ich gromadzenia. Dalsze informacje o postępowaniu z przeniesionymi danymi są dostępne w polityce Google: policies.google.com/privacy

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie jego danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce lub instalując bloker skryptu w swojej przeglądarce.

YouTube
Na naszej stronie wykorzystywany jest serwis internetowy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia (dalej: Youtube). Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić pełną funkcjonalność naszej strony internetowej. W związku z tym przeglądarka użytkownika będzie ewentualnie przekazywać Youtube dane osobowe. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na bezbłędnym funkcjonowaniu strony internetowej. Usunięcie danych nastąpi z chwilą ustania celu ich gromadzenia. Dalsze informacje o postępowaniu z przeniesionymi danymi są dostępne w polityce prywatności Youtube: policies.google.com/privacy

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie jego danych przez Youtube, dezaktywując wykonywanie kodu skryptu w swojej przeglądarce lub instalując bloker skryptu w swojej przeglądarce.

Informacje o wykorzystywaniu plików cookie
Zakres przetwarzania danych osobowych

Integrujemy i wykorzystujemy pliki cookie na różnych stronach, aby umożliwić określone funkcje naszej strony internetowej oraz zintegrować zewnętrzne serwisy internetowe. W przypadku tzw. „cookies” chodzi o niewielkie pliki tekstowe, które przeglądarka użytkownika może zapisywać na jego urządzeniu dostępowym. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę, gdy użytkownik ponownie wchodzi na naszą stronę internetową. Proces zapisywania pliku cookie jest również określany mianem „wstawiania pliku cookie”. Pliki cookie mogą być przy tym wstawiane zarówno przez samą stronę internetową jak i przez zewnętrzne serwisy internetowe.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), względnie art. 6 ust. 1 lit. a, wzgl. art. 9 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
To, która podstawa prawna jest właściwa, wynika z wyszczególnionej później w niniejszym punkcie tabeli plików cookie.
Obowiązuje ogólnie zasada, że w przypadku plików cookie gromadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu nasz prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu funkcjonalności naszej strony internetowej oraz zintegrowanych z nią serwisów (pliki cookie niezbędne pod względem technicznym). Ponadto może okazać się, że pliki cookie zwiększają użyteczność, umożliwiając bardziej zindywidualizowane kierowanie oferty. Tu dokonaliśmy wyważenia interesów użytkownika oraz naszych interesów.
Za pomocą technologii plików cookie jesteśmy w stanie identyfikować, analizować i śledzić poszczególnych odwiedzających stronę internetową tylko wówczas, gdy odwiedzający stronę internetową wyraził zgodę na wykorzystywanie pliku cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Cel przetwarzania danych
Pliki cookie są wstawiane przez naszą stronę internetową, względnie przez zewnętrzne serwisy internetowe, w celu zachowania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy jej użyteczności lub osiągnięcia celu wskazanego w zgodzie wyrażonej przez użytkownika. Technologia plików cookie umożliwia nam również rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających na podstawie pseudonimów, np. indywidualnych lub przypadkowych identyfikatorów, wobec czego możemy w większym stopniu zindywidualizować naszą ofertę. Szczegóły są podane w tej tabeli: Zapisywanie plików cookie

Okres przechowywania danych
Poniżej wyszczególnione pliki cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika, dopóki nie zostaną usunięte lub, w przypadku sesyjnych plików cookie, dopóki nie wygaśnie sesja. Szczegóły są podane w tej tabeli: Zapisywanie plików cookie

Możliwość wyrażenia sprzeciwu, cofnięcie zgody i zażądanie usunięcia
Użytkownik może dokonywać ustawień w swojej przeglądarce zgodnie z własnymi preferencjami w taki sposób, by wstawianie plików cookie było generalnie uniemożliwione. Użytkownik może wówczas osobno dla poszczególnych przypadków decydować o zaakceptowaniu plików cookie lub zasadniczo zaakceptować pliki. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, aby przykładowo rozpoznać, czy urządzenie dostępowe użytkownika jest już połączone z naszą stroną internetową (permanentne pliki cookie) lub aby zapisać ostatnio oglądane oferty (sesyjne pliki cookie). Jeżeli użytkownik udzielił wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, może on w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że nie narusza to legalności przetwarzania, które było dokonywane na podstawie wyrażonej zgody do momentu jej cofnięcia.

Bezpieczeństwo danych oraz ochrona danych, komunikacja za pośrednictwem wiadomości e-mail
Dane osobowe użytkownika podczas gromadzenia, zapisywania i przetwarzania są chronione działaniami o charakterze technicznym i organizacyjnym przed dostępem ze strony osób trzecich. W przypadku niezaszyfrowanej komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych na drodze przenoszenia do naszych systemów IT, wobec czego w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy komunikację zaszyfrowaną lub drogę pocztową.

Prawo do informacji oraz zażądania sprostowania danych – usuwanie i ograniczenie przetwarzania danych – cofnięcie zgód – prawo do wyrażenia sprzeciwu

Prawo do uzyskania informacji
Użytkownik ma prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeżeli tak jest, użytkownik ma prawo do uzyskania informacji wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO, jeżeli nie narusza to praw i wolności innych osób (por. art. 15 ust. 4 RODO). Chętnie udostępnimy użytkownikowi także kopię danych.

Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma w myśl art. 16 RODO prawo do zażądania od nas w dowolnym momencie skorygowania danych osobowych (np. adresu, nazwiska itp.), które ewentualnie zostały u nas błędnie zapisane. Użytkownik może również w dowolnym momencie zażądać uzupełnienia danych zapisanych u nas. Odpowiednie dostosowanie nastąpi niezwłocznie.

Prawo do zażądania usunięcia danych
Zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia zebranych dotyczących go danych osobowych, jeżeli
•    dane przestają być potrzebne;
•    ze względu na cofnięcie zgody użytkownika całkowicie ustała podstawa prawna przetwarzania;
•    użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania i brak jest uzasadnionych powodów dla przetwarzania;
•    dane użytkownika są przetwarzane wbrew przepisom prawa;
•    wymaga tego zobowiązanie prawne lub gromadzenie było dokonywane zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
Prawo to zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO nie obowiązuje, gdy
•    przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
•    dane użytkownika były gromadzone na podstawie zobowiązania prawnego;
•    przetwarzanie jest niezbędne z przyczyn wynikających z interesu publicznego;
•    dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO użytkownik w jednostkowych przypadkach ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych.
Jest tak wówczas, gdy

 • użytkownik kwestionuje poprawność danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa, a użytkownik nie wyraża zgody na ich usunięcie;
 • dane przestają być potrzebne do spełnienia celu przetwarzania, ale zebrane dane służą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wyrażono sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, które interesy przeważają.

 

Prawo do cofnięcia zgody
Jeżeli użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, względnie art. 9 ust. 2 lit a RODO), ma prawo cofnąć ją w dowolnym momencie. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że nie narusza to legalności przetwarzania, które było dokonywane na podstawie wyrażonej zgody do momentu jej wycofania.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu
Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo wyrazić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (w ramach prawnie uzasadnionego interesu). Prawo to przysługuje użytkownikowi tylko wówczas, gdy przeciwko zapisywaniu i przetwarzaniu przemawiają szczególne okoliczności.

W jaki mogę skorzystać ze swoich praw?
Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych:
Hünnebeck Deutschland GmbH
Rehhecke 80
40885 Ratingen, Germany
Email: Info_de@huennebeck.com
Tel.: +49 2102 937-1

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo do zażądania przekazania mu dotyczących go danych osobowych. Dane są przez nas udostępniane w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą być przy tym wysyłane opcjonalnie samemu użytkownikowi lub wyznaczonemu przez niego administratorowi.

Na wniosek użytkownika zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO udostępniamy poniższe dane:

 • dane zebrane na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 • dane, które uzyskaliśmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w ramach obowiązujących umów zawartych z użytkownikiem;
 • dane przetworzone w ramach zautomatyzowanego procesu.

Dokonamy przeniesienia danych osobowych bezpośrednio administratorowi wyznaczonemu przez użytkownika, o ile będzie to wykonalne pod względem technicznym. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że w myśl art. 20 ust. 4 RODO nie wolno nam przekazywać danych, które ingerują w wolności i prawa innych osób.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO
Jeżeli użytkownik powziął podejrzenie, że na naszej stronie internetowej jego dane są przetwarzane wbrew przepisom prawa, może rzecz jasna w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego sądu o rozpatrzenie sprawy. Ponadto użytkownik może skorzystać z każdej innej możliwości prawnej. Niezależnie od tego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO użytkownikowi przysługuje możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego. Prawo wniesienia skargi zgodnie z art. 77 RODO przysługuje użytkownikowi w państwie członkowskim EU, w którym jest jego miejsce pobytu, miejsce pracy i/lub miejsce domniemanego naruszenia, co oznacza, że użytkownik może dokonać wyboru organu nadzorczego, do którego się zwraca, właściwego dla miejsc wymienionych powyżej. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje użytkownika o stanie oraz o wynikach wniosku użytkownika łącznie z możliwością sądowych środków zaskarżenia zgodnie z art. 78 RODO.